تحصیل از نوع دیگر
61 بازدید
موضوع: سایر
مصاحبه کننده : خبرنگار مجله حاشیه
محل مصاحبه : مدرسه عالی معصومیه خواهران
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : مجله حاشیه
تعداد شرکت کننده : 0