درسنامه امامت
35 بازدید
محل ارائه: موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این درسنامه در دو بخش امامت عامه و خاصه که در واقع نقد بخش امامت شرح المواقف شریف جرجانی است در حدود 400 صفحه ارایه شده است .