درسنامه انسان شناسی
35 بازدید
محل ارائه: موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه
مقطع: سطح 4
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این درسنامه برای خواهران سطح 3(ارشد) در 250 صفحه در مباحث انسان شناسی تهیه شده است.