تبیین و بررسی مبانی نظری وحدت وجود
47 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » تابستان 1386 - شماره 24 »(28 صفحه - از 21 تا 48)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مسائل مهم عرفان نظری،مسئلة وحدت وجود است.اما دیدگاه عرفا،راجع به این مسئله متفاوت است.از طرف دیگر،از میان روشهای فکری-فلسفی،تنها در حکمت متعالیه این مسئله پذیرفته شده و تلاش شده تا تبیین عقلانی شود.این مقاله بر آن است تا ضمن بیان مبانی نظری لازم در پذیرش این نظریه،برداشتهای مختلف عرفا را،از این موضوع نقد و بررسی کند. واژگان کلیدی:اصالت وجود،وحدت وجود،تجلی،تمایز،حیثیت.